دکتر امیر سعید صدیقی

 • Brand Identity Amir3
 • Web Shop Amir2
 • Corporate Identity Amir3

سوابق تحصیلی و کاری

 • ديپلم رياضي فيزيك سال 1367 معدل 19/73
 • رتبه چهارم مرحله اول المپياد رياضي كشور در سال 67 و نفر يازدهم مرحله نهايي المپياد رياضي كشوري در همان سال
 • رتبه چهارم كنكور سراسري سال 67 گروه علوم تجربي منطقه دو
 • پذيرش در رشته پزشكي دانشگاه تهران رتبه چهارم آزمون سراسري علوم پايه پزشكي سال 1369
 • رتبه سوم در معدل كل دانشگاه تهران در ورودي هاي سال 1367
 • رتبه سوم آزمون دستيار كل كشور در سال 1378 و رتبه اول جراحي اعصاب در كل كشور
 • رتبه اول آزمون ارتقاء در دانشگاه در تمام در بين ورودي هاي 1378 در كل دوره دستياري
 • دستيار برتر گروه جراحي اعصاب سال 1382
 • رتبه دوم آزمون دانشنامه (پنجاه و دومين دوره
 • مدرس جراحي مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بيمارستان شهداي تجريش سال 1384
 • استاديار جراحي مغز و اعصاب دانشگاه علوم پرشكي شهيد بهشتي بيمارستان شهداي تجريش از سال 1386
 • عضو هيأت موسسه مركز تحقيقات استريوتاكتيك و فانكشنال نوروسرجري
 • رئيس دپارتمان تحقيقات جراحي و پايه در مركز تحقيقات فانكشنال نوروسرجري
 • عضو كميته مورتاليته بيمارستان شهداي تجريش
 • عضو كميته تمام وقت جغرافيايي بيمارستان شهداي تجريش
 • عضو كميته درد بيمارستان شهداي تجريش
 • عضو کمیته اتاق عمل بیمارستان شهدای تجریش
 • عضو كميته کارانه بيمارستان شهداي تجريش
 • دانلود تقدیر نامه

عضو کمیته اتاق عمل بیمارستان شهدای تجریش

عضو كميته کارانه بيمارستان شهداي تجريش

اطلاعات بیشتر....