ویدئو های آموزشی جراحی اعصاب

brain tumor 1 تومور مغزی

brain tumor 1 تومور مغزی

brain tumor 2     تومور مغزی

brain tumor 2 تومور مغزی

brain tumor  3 تومور مغزی

brain tumor 3 تومور مغزی

head trauma 1 ضربات مغزی

head trauma 1 ضربات مغزی

head trauma  2 ضربات مغزی

head trauma 2 ضربات مغزی

head trauma part 3ضربات مغزی

head trauma part 3ضربات مغزی

head trauma part 4ضربات مغزی

head trauma part 4ضربات مغزی

headache part 1

headache part 1

headache part 2

headache part 2

low back pain part 01

low back pain part 01

low back pain part 02

low back pain part 02

low back pain part 03

low back pain part 03

low back pain part 04

low back pain part 04

low back pain part 05

low back pain part 05

Pituitary Tumors part 1تومور هیپوفیز

Pituitary Tumors part 1تومور هیپوفیز

Pituitary Tumors part 2تومور هیپوفیز

Pituitary Tumors part 2تومور هیپوفیز

siezure part 1

siezure part 1

siezure part 2

siezure part 2

stroke part 1

stroke part 1

stroke part 2

stroke part 2

stroke part 3

stroke part 3