برخی از جراحی های دکتر امیر سعید صدیقی و
دکتر افسون صدیقی و سایر همکارانشان به صورت گروهی، که شامل موارد زیر است:

گروه جراحی ستون فقرات پیشرفته و اعمال جراحی ستون فقرات پیشرفته
تیم جراحی آندوسکوپی قاعده جمجمه و هیپوفیز
تیم جراحی میکروسکوپی تومورهای قاعده جمجمه و CPA
استفاده از همکاران نورومانیتورینگ در اعمال جراحی

برخی از نمونه کارها

جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات گروهی

گروه جراحی ستون فقرات پیشرفته اعمال جراحی ستون فقرات پیشرفته : شامل انحراف ستون فقرات (اسکولیوزیس) شکستگی های پیشرفته ستون فقرات و غیره ... توسط دکتر امیر سعید صدیقی و دکتر افسون صدیقی و همکاران ارتوپد ستون فقرات به صورت گروهی همراه با نورومانیتورینگ انجام می شود.
تیم جراحی آندوسکوپی قاعده جمجمه و هیپوفیز: اعمال جراحی تومورهای قاعده جمجمه و هیپوفیز با همکاری همکاران متخصص گوش حلق و بینی و آندوسکوپی سینوس- قاعده جمجمه به صورت گروهی انجام می شود.
تیم جراحی میکروسکوپی تومورهای قاعده جمجمه و CPA : با همکاری همکاران فوق تخصص گوش (نورواتولوژی) اعمال جراحی تومورهای CPA (تومور عصب شنوایی تعادلی در زاویه پلی مخچه ای) جهت حفظ عصب صورت و برداشتن کامل تومور به همراه نورومانیتورینگ انجام می شود.
استفاده از همکاران نورومانیتورینگ در اعمال جراحی: با استفاده از سیستم عصبی و نورومانیتورینگ جهت برداشتن تومورهای مغزی، تومورهای نخاع و ستون فقرات در اعمال جراحی پیچیده ستون فقرات شامل اصلاح کیفوز واسکولیوزیس عوارض اعمال جراحی به حداقل رسیده و بسیاری از اعمال جراحی که قبلاً با عوارض فراوانی همراه بوده است در حال حاضر بدون عوارض قابل توجه یا کمترین عوارض انجام می شود.

دکتر افسون صدیقی - جراحی کیست هیداتید مغزی(Left Temporal Hydatid Cyst)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کیست هیداتید مغزی(Left Temporal Hydatid Cyst)

دکتر افسون صدیقی - جراحی تومور قاعده جمجمه(Endoscopic Respection of Chordoma of Clivus part 2)

دکتر افسون صدیقی - جراحی تومور قاعده جمجمه(Endoscopic Respection of Chordoma of Clivus part 2)

دکتر افسون صدیقی - جراحی تومور قاعده جمجمه(Endoscopic Respection of Chordoma of Clivus part 1)

دکتر افسون صدیقی - جراحی تومور قاعده جمجمه(Endoscopic Respection of Chordoma of Clivus part 1)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کاورنوم نخاعی (Spinal Cavernous Angioma - part3)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کاورنوم نخاعی (Spinal Cavernous Angioma - part3)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کاورنوم نخاعی (Spinal Cavernous Angioma - part2)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کاورنوم نخاعی (Spinal Cavernous Angioma - part2)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کاورنوم نخاعی (Spinal Cavernous Angioma - part1)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کاورنوم نخاعی (Spinal Cavernous Angioma - part1)

عمل جراحی برداشتن تومور مغزی از طریق بینی با ناوبری

عمل جراحی برداشتن تومور مغزی از طریق بینی با ناوبری

دکتر امیر سعید صدیقی - جراحی تومور قاعده جمجمه (Petroclival Meningioma)

دکتر امیر سعید صدیقی - جراحی تومور قاعده جمجمه (Petroclival Meningioma)

جراحی تومور قاعده جمجمه ( اپروچ ترانس کاورنوس ترانس تنتوریال ) مننژیوم پتروس

جراحی تومور قاعده جمجمه ( اپروچ ترانس کاورنوس ترانس تنتوریال ) مننژیوم پتروس

جراحی تومور قاعده جمجمه - مننژیوم سینوس کاورنوس

جراحی تومور قاعده جمجمه - مننژیوم سینوس کاورنوس

ونتریکولوستومی بطن 3

ونتریکولوستومی بطن 3

عمل جراحی آزاد سازی عصب پنج برای درد صورت

عمل جراحی آزاد سازی عصب پنج برای درد صورت

توضیح عمل جراحی گرانولوم کلسترول

توضیح عمل جراحی گرانولوم کلسترول

عمل جراحی گرانولوم کلسترول با توضیحات

عمل جراحی گرانولوم کلسترول با توضیحات

جراحی تومور زاویه پلی مخچه ای (گرانولوم کلسترول) با اپروچ ترانس کاورنوس

جراحی تومور زاویه پلی مخچه ای (گرانولوم کلسترول) با اپروچ ترانس کاورنوس

جراحی آندوسکوپیک تومور داخل بطنی (کرانیوفارنژیوم) از طریق بینی

جراحی آندوسکوپیک تومور داخل بطنی (کرانیوفارنژیوم) از طریق بینی

جراحی تومور مغزی کرانیوفازنژیوم از راه بینی با آندوسکوپ با اپروچ ترانس نازال

جراحی تومور مغزی کرانیوفازنژیوم از راه بینی با آندوسکوپ با اپروچ ترانس نازال

جراحی آندوسکوپی رینوره

جراحی آندوسکوپی رینوره

جراحی آندوسکوپی ترمیم شکستگی قاعده جمجمه

جراحی آندوسکوپی ترمیم شکستگی قاعده جمجمه

جراحی آندوسکوپی نشت مایع مغزی نخاعی

جراحی آندوسکوپی نشت مایع مغزی نخاعی

Brain Stem Cavernoma

Brain Stem Cavernoma

Meningioma-Convexity

Meningioma-Convexity

آنوریسم مغزی-Aneurysm -Left A Com & MCA

آنوریسم مغزی-Aneurysm -Left A Com & MCA

تومور داخل بطنی SEGA

تومور داخل بطنی SEGA

تومور نخاع : نوروفیبروم اینترا و اکسترامدولاری

تومور نخاع : نوروفیبروم اینترا و اکسترامدولاری

شوانوم اینتراکاورنوس عصب تریژمینال

شوانوم اینتراکاورنوس عصب تریژمینال

تومور زاویه پلی -مخچه ای   متاستازبا منشا سرطان اسکواموس سل گردن

تومور زاویه پلی -مخچه ای متاستازبا منشا سرطان اسکواموس سل گردن

تکنیک کلینوییدکتومی Ant Clinoidectomy Technique

تکنیک کلینوییدکتومی Ant Clinoidectomy Technique

جراحی تومورنورینوم اکسترافورامینال با اپروچ از مثلث خلفی گردن

جراحی تومورنورینوم اکسترافورامینال با اپروچ از مثلث خلفی گردن

جراحی آنوریسم ژآنت شریان افتالمیک با دریل کلینوئید

جراحی آنوریسم ژآنت شریان افتالمیک با دریل کلینوئید

عمل جراحی رزکسیون  تومور مهره توراسیک به روش کورپکتومی ترانس پدیکولار و فیوژن اینتربادی از خلف

عمل جراحی رزکسیون تومور مهره توراسیک به روش کورپکتومی ترانس پدیکولار و فیوژن اینتربادی از خلف

عنوان جراحی آندوسکوپی ترانس اسفنوئید ماکروآدنوم هیپوفیز

عنوان جراحی آندوسکوپی ترانس اسفنوئید ماکروآدنوم هیپوفیز

Endoscopic Assisted Microsurgery for Intracanalicular Vestibular Schwannoma

Endoscopic Assisted Microsurgery for Intracanalicular Vestibular Schwannoma

جراحی میکروسکوپی اپاندیموم داخل بطنی

جراحی میکروسکوپی اپاندیموم داخل بطنی

ترمیم میکروسکوپی ترانس کرانیال لیک مایع مغزی نخاعی به دنبال شکستگی قاعده جمجمه

ترمیم میکروسکوپی ترانس کرانیال لیک مایع مغزی نخاعی به دنبال شکستگی قاعده جمجمه

عمل جراحی تخلیه آندوسکوپیک هماتوم مغزی

عمل جراحی تخلیه آندوسکوپیک هماتوم مغزی

retrosigmoid approach for zone 3 petroclival meningioma

retrosigmoid approach for zone 3 petroclival meningioma

اپروچ سوپراکلاویکولار میکروسکوپی در سندرم توراسیک آوت لت

اپروچ سوپراکلاویکولار میکروسکوپی در سندرم توراسیک آوت لت

اپروچ جراحی پری کاورنوس لترال لوپ  جهت جراحی شوانوم تریژمینال

اپروچ جراحی پری کاورنوس لترال لوپ جهت جراحی شوانوم تریژمینال

جراحی آندوسکوپی  تومور قاعده جمجمه کوردوم کلایووس

جراحی آندوسکوپی تومور قاعده جمجمه کوردوم کلایووس

جراحی تومور جمجمه : درموئید

جراحی تومور جمجمه : درموئید

جراحی مننژیوم مغزی  با چسبندگی به سیلوین فیشر

جراحی مننژیوم مغزی با چسبندگی به سیلوین فیشر

عمل جراحی میکروسکوپی تومور مغزی : گلیوم اینسولا و رادیوتراپی حین عمل

عمل جراحی میکروسکوپی تومور مغزی : گلیوم اینسولا و رادیوتراپی حین عمل

فیلم رادیوتراپی حین عمل به روش بسته (پرکوتانئوس) در متاستاز ستون فقرات

فیلم رادیوتراپی حین عمل به روش بسته (پرکوتانئوس) در متاستاز ستون فقرات

ACDF: عمل جراحی میکروسکوپی هرنی دیسک گردن از قدام

ACDF: عمل جراحی میکروسکوپی هرنی دیسک گردن از قدام

جراحی رادیوتراپی حین عمل در جراحی متاستاز ستون فقرات

جراحی رادیوتراپی حین عمل در جراحی متاستاز ستون فقرات

عمل جراحی میکروسکوپی گلیوم مغزی در ناحیه پره موتور

عمل جراحی میکروسکوپی گلیوم مغزی در ناحیه پره موتور

مغزی خونریزی کرده AVM جراحی میکروسکوپی

مغزی خونریزی کرده AVM جراحی میکروسکوپی

اپروچ ترانس پتروزال برای مننژیوم کلایووس

اپروچ ترانس پتروزال برای مننژیوم کلایووس

جراحی میکروسکوپی آنوریسم شریان رابط قدامی با جهت فوقانی

جراحی میکروسکوپی آنوریسم شریان رابط قدامی با جهت فوقانی

جراحی میکروسکوپی مننژیوم کنوکسیته در قشر پاریتال

جراحی میکروسکوپی مننژیوم کنوکسیته در قشر پاریتال

ونتریکولوستومی بطن 3 و فنستراسیون سپتوم در بیمار مبتلا به هیدروسفالی

ونتریکولوستومی بطن 3 و فنستراسیون سپتوم در بیمار مبتلا به هیدروسفالی

جراحی میکروسکوپی آنوریسم شریان رابط قدامی

جراحی میکروسکوپی آنوریسم شریان رابط قدامی

کورپکتومی مهره گردن دربیمار مبتلا به متاستاز مهره

کورپکتومی مهره گردن دربیمار مبتلا به متاستاز مهره

جراحی میکروسکوپی کلیپس آنوریسم شریان مغزی میانی

جراحی میکروسکوپی کلیپس آنوریسم شریان مغزی میانی

جراحی نورینوم گردنی اکسترافورامینال از مثلث خلفی گردن

جراحی نورینوم گردنی اکسترافورامینال از مثلث خلفی گردن

(جراحی تومور سینوس کاورنوس (شوانوم تریژمینال

(جراحی تومور سینوس کاورنوس (شوانوم تریژمینال

جراحی تومور اینترامدولاری گردنی (اپاندیموم داخل نخاع )

جراحی تومور اینترامدولاری گردنی (اپاندیموم داخل نخاع )

جراحی دکمپرسیون حفره خلفی جهت انواژیناسیون بازیلر

جراحی دکمپرسیون حفره خلفی جهت انواژیناسیون بازیلر

(جراحی میکروسکوپی مننژیوم مغزی (مننژیوم کنوکسیته قشر آهیانه

(جراحی میکروسکوپی مننژیوم مغزی (مننژیوم کنوکسیته قشر آهیانه