برخی از جراحی های دکتر امیر سعید صدیقی و
دکتر افسون صدیقی و سایر همکارانشان به صورت گروهی، که شامل موارد زیر است:

گروه جراحی ستون فقرات پیشرفته و اعمال جراحی ستون فقرات پیشرفته
تیم جراحی آندوسکوپی قاعده جمجمه و هیپوفیز
تیم جراحی میکروسکوپی تومورهای قاعده جمجمه و CPA
استفاده از همکاران نورومانیتورینگ در اعمال جراحی

برخی از نمونه کارها

جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات گروهی

گروه جراحی ستون فقرات پیشرفته اعمال جراحی ستون فقرات پیشرفته : شامل انحراف ستون فقرات (اسکولیوزیس) شکستگی های پیشرفته ستون فقرات و غیره ... توسط دکتر امیر سعید صدیقی و دکتر افسون صدیقی و همکاران ارتوپد ستون فقرات به صورت گروهی همراه با نورومانیتورینگ انجام می شود.
تیم جراحی آندوسکوپی قاعده جمجمه و هیپوفیز: اعمال جراحی تومورهای قاعده جمجمه و هیپوفیز با همکاری همکاران متخصص گوش حلق و بینی و آندوسکوپی سینوس- قاعده جمجمه به صورت گروهی انجام می شود.
تیم جراحی میکروسکوپی تومورهای قاعده جمجمه و CPA : با همکاری همکاران فوق تخصص گوش (نورواتولوژی) اعمال جراحی تومورهای CPA (تومور عصب شنوایی تعادلی در زاویه پلی مخچه ای) جهت حفظ عصب صورت و برداشتن کامل تومور به همراه نورومانیتورینگ انجام می شود.
استفاده از همکاران نورومانیتورینگ در اعمال جراحی: با استفاده از سیستم عصبی و نورومانیتورینگ جهت برداشتن تومورهای مغزی، تومورهای نخاع و ستون فقرات در اعمال جراحی پیچیده ستون فقرات شامل اصلاح کیفوز واسکولیوزیس عوارض اعمال جراحی به حداقل رسیده و بسیاری از اعمال جراحی که قبلاً با عوارض فراوانی همراه بوده است در حال حاضر بدون عوارض قابل توجه یا کمترین عوارض انجام می شود.

دکتر افسون صدیقی - جراحی کیست هیداتید مغزی(Left Temporal Hydatid Cyst)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کیست هیداتید مغزی(Left Temporal Hydatid Cyst)

دکتر افسون صدیقی - جراحی تومور قاعده جمجمه(Endoscopic Respection of Chordoma of Clivus part 2)

دکتر افسون صدیقی - جراحی تومور قاعده جمجمه(Endoscopic Respection of Chordoma of Clivus part 2)

دکتر افسون صدیقی - جراحی تومور قاعده جمجمه(Endoscopic Respection of Chordoma of Clivus part 1)

دکتر افسون صدیقی - جراحی تومور قاعده جمجمه(Endoscopic Respection of Chordoma of Clivus part 1)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کاورنوم نخاعی (Spinal Cavernous Angioma - part3)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کاورنوم نخاعی (Spinal Cavernous Angioma - part3)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کاورنوم نخاعی (Spinal Cavernous Angioma - part2)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کاورنوم نخاعی (Spinal Cavernous Angioma - part2)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کاورنوم نخاعی (Spinal Cavernous Angioma - part1)

دکتر افسون صدیقی - جراحی کاورنوم نخاعی (Spinal Cavernous Angioma - part1)

عمل جراحی برداشتن تومور مغزی از طریق بینی با ناوبری

عمل جراحی برداشتن تومور مغزی از طریق بینی با ناوبری

دکتر امیر سعید صدیقی - جراحی تومور قاعده جمجمه (Petroclival Meningioma)

دکتر امیر سعید صدیقی - جراحی تومور قاعده جمجمه (Petroclival Meningioma)

جراحی تومور قاعده جمجمه ( اپروچ ترانس کاورنوس ترانس تنتوریال ) مننژیوم پتروس

جراحی تومور قاعده جمجمه ( اپروچ ترانس کاورنوس ترانس تنتوریال ) مننژیوم پتروس

جراحی تومور قاعده جمجمه - مننژیوم سینوس کاورنوس

جراحی تومور قاعده جمجمه - مننژیوم سینوس کاورنوس

ونتریکولوستومی بطن 3

ونتریکولوستومی بطن 3

عمل جراحی آزاد سازی عصب پنج برای درد صورت

عمل جراحی آزاد سازی عصب پنج برای درد صورت

توضیح عمل جراحی گرانولوم کلسترول

توضیح عمل جراحی گرانولوم کلسترول

عمل جراحی گرانولوم کلسترول با توضیحات

عمل جراحی گرانولوم کلسترول با توضیحات

جراحی تومور زاویه پلی مخچه ای (گرانولوم کلسترول) با اپروچ ترانس کاورنوس

جراحی تومور زاویه پلی مخچه ای (گرانولوم کلسترول) با اپروچ ترانس کاورنوس

جراحی آندوسکوپیک تومور داخل بطنی (کرانیوفارنژیوم) از طریق بینی

جراحی آندوسکوپیک تومور داخل بطنی (کرانیوفارنژیوم) از طریق بینی

جراحی تومور مغزی کرانیوفازنژیوم از راه بینی با آندوسکوپ با اپروچ ترانس نازال

جراحی تومور مغزی کرانیوفازنژیوم از راه بینی با آندوسکوپ با اپروچ ترانس نازال

جراحی آندوسکوپی رینوره

جراحی آندوسکوپی رینوره

جراحی آندوسکوپی ترمیم شکستگی قاعده جمجمه

جراحی آندوسکوپی ترمیم شکستگی قاعده جمجمه

جراحی آندوسکوپی نشت مایع مغزی نخاعی

جراحی آندوسکوپی نشت مایع مغزی نخاعی

Brain Stem Cavernoma

Brain Stem Cavernoma

Meningioma-Convexity

Meningioma-Convexity

آنوریسم مغزی-Aneurysm -Left A Com & MCA

آنوریسم مغزی-Aneurysm -Left A Com & MCA

تومور داخل بطنی SEGA

تومور داخل بطنی SEGA

تومور نخاع : نوروفیبروم اینترا و اکسترامدولاری

تومور نخاع : نوروفیبروم اینترا و اکسترامدولاری

شوانوم اینتراکاورنوس عصب تریژمینال

شوانوم اینتراکاورنوس عصب تریژمینال

جراحی تومور CP Angle (متاستاز کانسر اسکواموس سل گردن به مغز) 14

جراحی تومور CP Angle (متاستاز کانسر اسکواموس سل گردن به مغز) 14

تکنیک کلینوییدکتومی Ant Clinoidectomy Technique

تکنیک کلینوییدکتومی Ant Clinoidectomy Technique

جراحی تومورنورینوم اکسترافورامینال با اپروچ از مثلث خلفی گردن

جراحی تومورنورینوم اکسترافورامینال با اپروچ از مثلث خلفی گردن

جراحی آنوریسم ژآنت شریان افتالمیک با دریل کلینوئید

جراحی آنوریسم ژآنت شریان افتالمیک با دریل کلینوئید

عمل جراحی رزکسیون  تومور مهره توراسیک به روش کورپکتومی ترانس پدیکولار و فیوژن اینتربادی از خلف

عمل جراحی رزکسیون تومور مهره توراسیک به روش کورپکتومی ترانس پدیکولار و فیوژن اینتربادی از خلف

عنوان جراحی آندوسکوپی ترانس اسفنوئید ماکروآدنوم هیپوفیز

عنوان جراحی آندوسکوپی ترانس اسفنوئید ماکروآدنوم هیپوفیز

Endoscopic Assisted Microsurgery for Intracanalicular Vestibular Schwannoma

Endoscopic Assisted Microsurgery for Intracanalicular Vestibular Schwannoma

جراحی میکروسکوپی اپاندیموم داخل بطنی

جراحی میکروسکوپی اپاندیموم داخل بطنی

ترمیم میکروسکوپی ترانس کرانیال لیک مایع مغزی نخاعی به دنبال شکستگی قاعده جمجمه

ترمیم میکروسکوپی ترانس کرانیال لیک مایع مغزی نخاعی به دنبال شکستگی قاعده جمجمه

عمل جراحی تخلیه آندوسکوپیک هماتوم مغزی

عمل جراحی تخلیه آندوسکوپیک هماتوم مغزی

retrosigmoid approach for zone 3 petroclival meningioma

retrosigmoid approach for zone 3 petroclival meningioma

اپروچ سوپراکلاویکولار میکروسکوپی در سندرم توراسیک آوت لت

اپروچ سوپراکلاویکولار میکروسکوپی در سندرم توراسیک آوت لت

اپروچ جراحی پری کاورنوس لترال لوپ  جهت جراحی شوانوم تریژمینال

اپروچ جراحی پری کاورنوس لترال لوپ جهت جراحی شوانوم تریژمینال

جراحی آندوسکوپی  تومور قاعده جمجمه کوردوم کلایووس

جراحی آندوسکوپی تومور قاعده جمجمه کوردوم کلایووس

جراحی تومور جمجمه : درموئید

جراحی تومور جمجمه : درموئید

جراحی مننژیوم مغزی  با چسبندگی به سیلوین فیشر

جراحی مننژیوم مغزی با چسبندگی به سیلوین فیشر

عمل جراحی میکروسکوپی تومور مغزی : گلیوم اینسولا و رادیوتراپی حین عمل

عمل جراحی میکروسکوپی تومور مغزی : گلیوم اینسولا و رادیوتراپی حین عمل

فیلم رادیوتراپی حین عمل به روش بسته (پرکوتانئوس) در متاستاز ستون فقرات

فیلم رادیوتراپی حین عمل به روش بسته (پرکوتانئوس) در متاستاز ستون فقرات

ACDF: عمل جراحی میکروسکوپی هرنی دیسک گردن از قدام

ACDF: عمل جراحی میکروسکوپی هرنی دیسک گردن از قدام

جراحی رادیوتراپی حین عمل در جراحی متاستاز ستون فقرات

جراحی رادیوتراپی حین عمل در جراحی متاستاز ستون فقرات

عمل جراحی میکروسکوپی گلیوم مغزی در ناحیه پره موتور

عمل جراحی میکروسکوپی گلیوم مغزی در ناحیه پره موتور

مغزی خونریزی کرده AVM جراحی میکروسکوپی

مغزی خونریزی کرده AVM جراحی میکروسکوپی

اپروچ ترانس پتروزال برای مننژیوم کلایووس

اپروچ ترانس پتروزال برای مننژیوم کلایووس

جراحی میکروسکوپی آنوریسم شریان رابط قدامی با جهت فوقانی

جراحی میکروسکوپی آنوریسم شریان رابط قدامی با جهت فوقانی

جراحی میکروسکوپی مننژیوم کنوکسیته در قشر پاریتال

جراحی میکروسکوپی مننژیوم کنوکسیته در قشر پاریتال

ونتریکولوستومی بطن 3 و فنستراسیون سپتوم در بیمار مبتلا به هیدروسفالی

ونتریکولوستومی بطن 3 و فنستراسیون سپتوم در بیمار مبتلا به هیدروسفالی

جراحی میکروسکوپی آنوریسم شریان رابط قدامی

جراحی میکروسکوپی آنوریسم شریان رابط قدامی

کورپکتومی مهره گردن دربیمار مبتلا به متاستاز مهره

کورپکتومی مهره گردن دربیمار مبتلا به متاستاز مهره

جراحی میکروسکوپی کلیپس آنوریسم شریان مغزی میانی

جراحی میکروسکوپی کلیپس آنوریسم شریان مغزی میانی

جراحی نورینوم گردنی اکسترافورامینال از مثلث خلفی گردن

جراحی نورینوم گردنی اکسترافورامینال از مثلث خلفی گردن

(جراحی تومور سینوس کاورنوس (شوانوم تریژمینال

(جراحی تومور سینوس کاورنوس (شوانوم تریژمینال

جراحی تومور اینترامدولاری گردنی (اپاندیموم داخل نخاع )

جراحی تومور اینترامدولاری گردنی (اپاندیموم داخل نخاع )

جراحی دکمپرسیون حفره خلفی جهت انواژیناسیون بازیلر

جراحی دکمپرسیون حفره خلفی جهت انواژیناسیون بازیلر

کیفوپلاستی دوبل در بیمار مبتلا به شکستگی استئوپروتیک

کیفوپلاستی دوبل در بیمار مبتلا به شکستگی استئوپروتیک

کیفوپلاستی در شکستگی پاتولوژیک در میلوم مولتیپل

کیفوپلاستی در شکستگی پاتولوژیک در میلوم مولتیپل

جراحی میکروسکوپی تومور یطن چهارم مغزی

جراحی میکروسکوپی تومور یطن چهارم مغزی

جراحی میکروسکوپی تومور نورینوم شبکه بازویی از مثلث خلفی گردن

جراحی میکروسکوپی تومور نورینوم شبکه بازویی از مثلث خلفی گردن

فیوژن جمجمه به گردن در بیمار مبتلا به شکستگی مهره های اول و دوم گردن

فیوژن جمجمه به گردن در بیمار مبتلا به شکستگی مهره های اول و دوم گردن

جراحی میکروسکوپی دکمپرسیون عروقی در درمان اسپاسم نیمه صورت

جراحی میکروسکوپی دکمپرسیون عروقی در درمان اسپاسم نیمه صورت

جراحی میکروسکوپی بای پس شریانی در بیمار مبتلا به سکته مغزی

جراحی میکروسکوپی بای پس شریانی در بیمار مبتلا به سکته مغزی

جراحی میکروسکوپی بای پس شریانی Occipital to PICA در سکته مغزی در ناحیه مخچه

جراحی میکروسکوپی بای پس شریانی Occipital to PICA در سکته مغزی در ناحیه مخچه

جراحی میکروسکوپی مننژیوم قاعده جمجمه (کلینوئیدال بال اسفنوئید)

جراحی میکروسکوپی مننژیوم قاعده جمجمه (کلینوئیدال بال اسفنوئید)

جراحی میکروسکوپی فتق دسک بین مهره ای کمری به روش کم تهاجمی

جراحی میکروسکوپی فتق دسک بین مهره ای کمری به روش کم تهاجمی

جراحی میکروسکوپی ترانس کرانیال گرانولوم کلسترول قاعده جمجمه

جراحی میکروسکوپی ترانس کرانیال گرانولوم کلسترول قاعده جمجمه

جراحی میکروسکوپی آنوریسم شریان هیپوفیزیال

جراحی میکروسکوپی آنوریسم شریان هیپوفیزیال

رزکسیون تومور مننژیوم آن پلاک قاعده جمجمه به روش آندوسکوپی از راه بینی

رزکسیون تومور مننژیوم آن پلاک قاعده جمجمه به روش آندوسکوپی از راه بینی

رزکسیون میکروسکوپی تومور مننژیوم سینوس کاورنوس با اپروچ اربیتوزایگوماتیک

رزکسیون میکروسکوپی تومور مننژیوم سینوس کاورنوس با اپروچ اربیتوزایگوماتیک

جراحی ماکروآدنوم هیپوفیز از راه بینی به روش آندوسکوپی

جراحی ماکروآدنوم هیپوفیز از راه بینی به روش آندوسکوپی

جراحی میکروسکوپی کلیپس آنوریسم ژانت شریان افتالمیک با دریل کلینوئید

جراحی میکروسکوپی کلیپس آنوریسم ژانت شریان افتالمیک با دریل کلینوئید

جراحی آنوریسم ژانت شریان افتالمیک (Stack Clipping)

جراحی آنوریسم ژانت شریان افتالمیک (Stack Clipping)

جراحی میکروسکوپی ضایعه عروقی کاورنومای تالاموس به روش باز کردن دو نیمکره مغزی

جراحی میکروسکوپی ضایعه عروقی کاورنومای تالاموس به روش باز کردن دو نیمکره مغزی

جراحی تومور عمقی مغزی (مننژیوم فالکوتنتوریال)

جراحی تومور عمقی مغزی (مننژیوم فالکوتنتوریال)

دکمپرسیون میکروواسکولار وریدی در درد صورت (تیک دولورو )

دکمپرسیون میکروواسکولار وریدی در درد صورت (تیک دولورو )

جراحی میکروسکوپی کلیپس آنوریسم شریان بازیلار

جراحی میکروسکوپی کلیپس آنوریسم شریان بازیلار

جراحی میکروسکوپی کلیپس کردن آنوریسم دیستال شریان مغزی قدامی DACA

جراحی میکروسکوپی کلیپس کردن آنوریسم دیستال شریان مغزی قدامی DACA

راحی میکروسکوپی کلیپس آنوریسم شریان رابط قدامی در خونریزی تحت عنکبوتیه

راحی میکروسکوپی کلیپس آنوریسم شریان رابط قدامی در خونریزی تحت عنکبوتیه

جراحی تومور مغزی مننژیوم قاعده جمجمه از راه بینی با آندوسکوپی

جراحی تومور مغزی مننژیوم قاعده جمجمه از راه بینی با آندوسکوپی

جراحی ونتریکولوستومی بطن 3 را دربیمار مبتلا به خونریزی داخل بطنی

جراحی ونتریکولوستومی بطن 3 را دربیمار مبتلا به خونریزی داخل بطنی

جراحی میکروسکوپی تومور مننژیوم قاعده جمجمه درناحیه کلینوئیدال

جراحی میکروسکوپی تومور مننژیوم قاعده جمجمه درناحیه کلینوئیدال

جراحی میکروسکوپی نورینوم عصب 9 با اپروچ اینفراکوکئار

جراحی میکروسکوپی نورینوم عصب 9 با اپروچ اینفراکوکئار

جراحی مننژیوم قاعده جمجمه ناحیه پتروکلایوال منطقه 3

جراحی مننژیوم قاعده جمجمه ناحیه پتروکلایوال منطقه 3

جراحی میکروسکوپی تومور نورینوم L1 به روش کم تهاجمی

جراحی میکروسکوپی تومور نورینوم L1 به روش کم تهاجمی

جراحی شکستگی جمجمه رشد کننده در کودکی با توده گیجگاهی

جراحی شکستگی جمجمه رشد کننده در کودکی با توده گیجگاهی

جراحی میکروسکوپی تومور مغزی (مننژیوم قشر حرکتی)

جراحی میکروسکوپی تومور مغزی (مننژیوم قشر حرکتی)

جراحی میکروسکوپی آنوریسم پاراکلینوئید و دریل کلینوئید

جراحی میکروسکوپی آنوریسم پاراکلینوئید و دریل کلینوئید

جراحی تومور مغزی (مننژیوم قشر حرکتی)

جراحی تومور مغزی (مننژیوم قشر حرکتی)

ترمیم آندوسکوپیک شکستگی قاعده جمجمه از راه بینی

ترمیم آندوسکوپیک شکستگی قاعده جمجمه از راه بینی

جراحی عود تومور PNET گردن از مثلث خلفی گردن

جراحی عود تومور PNET گردن از مثلث خلفی گردن

جراحی میکروسکوپی تومور مننژیوم کلسیفیه

جراحی میکروسکوپی تومور مننژیوم کلسیفیه

گودی کمر _ بخش اول

گودی کمر _ بخش اول

گودی کمر _ بخش دوم

گودی کمر _ بخش دوم

گودی کمر _ بخش سوم

گودی کمر _ بخش سوم

گودی کمر_ بخش چهارم

گودی کمر_ بخش چهارم

تنگی کانال کمری

تنگی کانال کمری

جراحی ترمیم قاعده جمجمه و پنوموسفالی در بیمار مبتلا به سینوزیت

جراحی ترمیم قاعده جمجمه و پنوموسفالی در بیمار مبتلا به سینوزیت

جراحی تومور نورینوم آکوستیک تومور سی پی انگل

جراحی تومور نورینوم آکوستیک تومور سی پی انگل

جراحی تومور CP Angle (نورینوم آکوستیک )

جراحی تومور CP Angle (نورینوم آکوستیک )

جراحی تومور مننژیوم CP Angle

جراحی تومور مننژیوم CP Angle

جراحی تومور بطن سه از بین دو نیمکره

جراحی تومور بطن سه از بین دو نیمکره

جراحی کلیپس آنوریسم شریان رابط قدامی با جهت فوقانی در بیمار مبتلا به SAH

جراحی کلیپس آنوریسم شریان رابط قدامی با جهت فوقانی در بیمار مبتلا به SAH

جراحی میکروسکوپی رزکسیون AVM پاریتال عمقی چپ (گرید 3)

جراحی میکروسکوپی رزکسیون AVM پاریتال عمقی چپ (گرید 3)

جراحی تومور مننژیوم قاعده جمجمه (مننژیوم اسفنوپتروکلایوال)

جراحی تومور مننژیوم قاعده جمجمه (مننژیوم اسفنوپتروکلایوال)

جراحی تومور بزرگ جمجمه در ناحیه پس سری

جراحی تومور بزرگ جمجمه در ناحیه پس سری

جراحی تومور مننژیوم پاراساژیتال با سیستم اگزوسکوپ

جراحی تومور مننژیوم پاراساژیتال با سیستم اگزوسکوپ

جراحی عود تومور مغزی هموراژیک با اگزوسکوپ

جراحی عود تومور مغزی هموراژیک با اگزوسکوپ

جراحی تومور کرانیوفارنژیوم با دید اگزوسکوپ

جراحی تومور کرانیوفارنژیوم با دید اگزوسکوپ

جراحی کلیپس آنوریسم پاره شده شریان رابط قدامی با کلیپس فنستره 10

جراحی کلیپس آنوریسم پاره شده شریان رابط قدامی با کلیپس فنستره 10

جراحی عود تومور مننژیوم پتروس با انسداد سینوس سیگموئید با اگزوسکوپ

جراحی عود تومور مننژیوم پتروس با انسداد سینوس سیگموئید با اگزوسکوپ